نسبت محتوی با تصویر در خالکوبی (قسمت اول)

ما به هر آن چیز ضمنی و ذهنی که سعی می‌کند معنا و مفهومی را انتقال دهد و همرسانی کند، محتوا می‌گویم. بر این اساس محتوا هرآن چیزی محسوب می‌شود که ما سعی داریم از طریق ساز و کار فرم‌ها و امکانات زبانی انتقال دهیم.

ادامه خواندن “نسبت محتوی با تصویر در خالکوبی (قسمت اول)”