تریبال یعنی Archives - کمک یار طرح تاتو فارسی

ایده و طرح تاتو تریبال (Tribal) + نمادشناسی

تریبال به معنی قبیله و پلینزیان یا پلینسیان به معنای جزایر پلینزی یکی از قدیمی ترین سبک های تاتو در فرهنگ پلینزی به وجود آمده است. یک شکل هنری معنوی در جزایر هاوایی، نیوزیلند و ساموآ پدیدار شده بود که در واقع داستانی از زندگی یک شخص با الگو هایی معنا دار را بیان میکرد.

ادامه خواندن “ایده و طرح تاتو تریبال (Tribal) + نمادشناسی”