نسبت محتوی با تصویر در خالکوبی (قسمت دوم)

تصویر (شمایل یا طرح خال) چیست؟
ما ویژگی‌های بصری هر الگو، شمایل و یا نوشته‌ای را تصویر می‌گوییم. ویژگی‌هایی که در نحوه‌ی اجرا و حک کردن خال بر پوست تاثیرگذار بوده و نسبت فرد حامل خالکوبی با الگوی خالکوبی را تعریف می‌کند.

ادامه خواندن “نسبت محتوی با تصویر در خالکوبی (قسمت دوم)”

نسبت محتوی با تصویر در خالکوبی (قسمت اول)

ما به هر آن چیز ضمنی و ذهنی که سعی می‌کند معنا و مفهومی را انتقال دهد و همرسانی کند، محتوا می‌گویم. بر این اساس محتوا هرآن چیزی محسوب می‌شود که ما سعی داریم از طریق ساز و کار فرم‌ها و امکانات زبانی انتقال دهیم.

ادامه خواندن “نسبت محتوی با تصویر در خالکوبی (قسمت اول)”